Prefix 500mg 10 Film Tableta Të Mbështjellura

Prefix 500mg 10 Film Tableta Të  Mbështjellura
Etkin Madde
Cefprozil
Kullanım Alanları
Antibiotik I Grupit Të Cefalosporinave