Pantap 40mg 14 Tableta Enterike Të Mbështjellura

Pantap 40mg 14 Tableta Enterike Të Mbështjellura
Etkin Madde
Pantoprazole
Kullanım Alanları
Inhibitor I Pompës Protonike